Privacybeleid

Privacy verklaring

Chalet Parket & Design, gevestigd aan Rijnlanderweg 1001, 2132 MN Hoofddorp, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Http://www.chaletparket.nl, Rijnlanderweg 1001, 2132 MN Hoofddorp tel:  +31235321744

P.J.M. Kalisvaart is de Functionaris Gegevensbescherming van Chalet Parket &  Design
Hij is te bereiken via paul@chaletparket.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Chalet Parket & Design verwerkt uw persoonsgegevens, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Naam
– Adres
– Telefoonnummer
– Email-adres
– Geleverde materialen en onderhoudsmiddelen

Wij verwerken verder geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

Website
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Info@chaletparket.nl, dan verwijderen wij deze informatie meteen.

Doel verwerken gegevensverwerking
Chalet Parket & Design verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– om u te voorzien van het juiste advies
– om goederen en diensten bij u af te leveren
– voor de facturering
– om uw advies te geven over het onderhoud van de geleverde vloer
– het afhandelen van uw betaling
– verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Chalet Parket & Design verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Chalet Parket & Design bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Geautomatiseerde besluitvorming
Chalet Parket & Design neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Chalet Parket & Design) tussen zit. Chalet Parket & Design gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
– Microsoft Word
– Microsoft Excel : offerte en facturering
– Visma Accountview : boekhouding

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Wij bewaren uw persoonsgegevens om u te zijner tijd het onderhoudsadvies te kunnen geven over uw vloer. Wij bewaren uw gegevens gedurende de levensduur van de geleverde of behandelde vloer.

Delen van persoonsgegevens met derden
Chalet Parket & Design verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Chalet Parket & Design gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Alleen bezoekers aantallen worden op de website geteld. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Chalet Parket & Design en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Info@chaletparket.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Chalet Parket & Design wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Chalet Parket & Design neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via Info@chaletparket.nl